Kontakt

Nota prawna i określenie warunków korzystania ze strony internetowej

Nota prawna

Sharp Electronics (Europe) GMBH Spółka z o. o.
Oddział w Polsce 
ul. Poleczki, 33 Budynek A2
02-822 Warszawa
Polska

Telefon: + 48 22 545 81 00
Faks: + 48 22 545 81 05

Rejestr przedsiębiorców
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:0000226509

Numer identyfikacji podatkowej (podatek od sprzedaży)
NIP:1080000846
REGON:140021108

Warunki użytkowania
Strona internetowa firmy Sharp Electronics (Europe) GmbH zawiera istotne i aktualne informacje ogólne. Niemniej jednak nie gwarantujemy spójności, poprawności i aktualności zawartości strony. To dotyczy również zewnętrznych stron, które są powiązane ze stroną firmy Sharp.

W swojej decyzji z dnia 12 maja 1998 roku sąd okręgowy w Hamburgu ogłosił, że zintegrowane ze stroną łącza nakładają na nią częściową odpowiedzialność za treści zawarte na stronach powiązanych odsyłaczami. Odpowiedzialność ta może być zniesiona – według opinii sądu – poprzez umieszczenie wyraźnego stwierdzenia o odcięciu się od treści powiązanych stron.

W stosunku do wszystkich odsyłaczy w internecie, obowiązuje poniższa klauzula: 
Podkreślamy wyraźnie, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i zawartość stron powiązanych odsyłaczami z nasza stroną internetową. 
Odcinamy się od wszelkich treści zamieszczanych na ww. stronach i nie przywłaszczamy sobie praw do ich zawartości.

Szczegółowe zasady użytkowania strony internetowej firmy Sharp Electronics (Europe) GmbH:

Ochrona własności intelektualnej
Zawartość i układ strony internetowej są chronione prawem autorskim. Wszystkie prawa chronione. Informacje i dane (tekst, obrazy, elementy graficzne, dźwięk, filmy video, animacje lub aplikacje falsh) ze strony firmy Sharp Electronics (Europe) GmbH nie mogą zostać skopiowane lub użyte, w żadnej z form, w całości lub we fragmentach, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sharp.
 

Nazwy handlowe i loga
Nazwy handlowe i loga umieszczone na stronie internetowej są prawnie chronione. Zabronione jest ich użycie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sharp Electronics (Europe) GmbH.
Tworzenie odsyłaczy do strony firmy Sharp Electronics (Europe) GmbH.
Odsyłacz do strony internetowej firmy Sharp Electronics (Europe) GmbH może zostać utworzony jedynie wtedy, gdy nie narusza to żadnych praw, a zwłaszcza praw autorskich, praw chroniących znaki towarowe i praw chroniących własność intelektualną firmy Sharp Electronics (Europe) GmbH.

Ochrona danych
Podane dane osobowe są używane jedynie do potwierdzenia tożsamości. Chcemy wyraźnie podkreślić, że przetwarzamy wszystkie dane osobowe zgodnie z zasadami zawartymi w prawie dotyczącym ochrony danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim bez uzyskania odpowiedniej zgody.

Określenie warunków

Sharp Electronics (Europe) GMBH Spółka z o. o.
Oddział w Polsce 
ul. Poleczki, 33 Budynek A2
02-822 Warszawa
Polska

TEL.: 00 48-22 545 81 00, 
FAKS:  00 48-22 545 81 05

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000226509,
NIP: 108 000 08 46, REGON: 140021108

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

WAŻNA INFORMACJA
UWAGA: NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA PRZEZ SHARP ELECTRONICS CENTRAL & EASTERN EUROPE ("SHARP"). WARUNKI KORZYSTANIA ODNOSZĄ SIĘ DO CAŁEJ ZAWARTOŚCI STRONY ORAZ DO SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIEJ. PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM TEKSTEM. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ OZNACZA PRZYJĘCIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW I ZGODĘ NA ICH PRZESTRZEGANIE. W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ ZGODY PROSIMY O NIEKORZYSTANIE ZE STRONY.

1. KORZYSTANIE ZE STRONY I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.1 Firma Sharp utrzymuje niniejszą stronę internetową w celu udostępnienia informacji na temat swojej działalności, produktów oraz oferowanego wsparcia dla klientów.

1.2 Korzystanie z tej strony internetowej każdorazowo oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszych warunków.

1.3 Zezwala się na pobieranie i drukowanie treści niniejszej strony internetowej do celów prywatnych, niekomercyjnych, pod warunkiem, że:

(a) treść tej strony nie będzie w żaden sposób modyfikowana,
(b) grafika zawarta na tej stronie nie będzie wykorzystywana oddzielnie od towarzyszącego jej tekstu, 
(c) na wszelkich kopiach zachowane zostaną informacje o prawach autorskich i znaku handlowym,
(d) treść tej strony nie będzie wykorzystywana w żadnym opracowaniu, bez względu na formę,
(e) treść tej strony nie będzie odtwarzana, przekazywana ani przechowywana w powiązaniu z jakąkolwiek inną stroną internetową lub elektronicznym systemem wyszukiwania,
(f) strona ta nie będzie otwierana w sposób, który umożliwia wyświetlenie jej jako części jakiejkolwiek innej strony internetowej lub elektronicznej bazy danych lub systemu wyszukiwania.

1.4 W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie komercyjnego wykorzystania treści tej strony internetowej lub w przypadku zamiaru kupna produktów firmy Sharp do celów komercyjnych prosimy o kontakt z firmą Sharp, korzystając z informacji teleadresowych, celem omówienia Państwa wymagań.

1.5 Wykorzystanie treści niniejszej strony internetowej w jakimkolwiek celu w sposób sprzeczny z postanowieniami punktu 1.3 powyżej lub bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sharp jest zabronione. W przypadku złamania postanowień niniejszej Umowy zezwolenie na korzystanie z tej strony internetowej automatycznie wygasa, a osoba z niej korzystająca ma obowiązek niezwłocznie zniszczyć posiadane lub kontrolowane przez nią treści tej strony. 

1.6 Wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym znaki handlowe, patenty, zarejestrowane wzory, prawa autorskie (w tym fotografie i obrazy graficzne), prawa projektowe, topograficzne, prawa do bazy danych, wnioski o rejestrację dowolnego z wyżej wymienionych praw, tajemnice handlowe, nieopatentowana wiedza know-how oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej w dowolnej części świata) dotyczące tej strony internetowej i jej treści podlegają ochronie prawnej.

1.7 O ile nie określono inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące niniejszej strony i jej treści stanowią własność firmy Sharp, jej spółek zależnych lub organów wydających koncesję, które zastrzegają sobie prawa do własności intelektualnej. „Sharp” to zarejestrowana marka handlowa firmy Sharp Corporation, z siedzibą w mieście Osaka w Japonii, która jest wykorzystywana na tej stronie internetowej w ramach licencji. Inne marki handlowe wykorzystane na tej stronie internetowej mogą stanowić własność stron trzecich. 

2. LINKI

2.1 Wszelkie znajdujące się na tej stronie linki do stron internetowych innych firm zostały tu umieszczone wyłącznie dla wygody użytkownika. Kliknięcie na linki spowoduje opuszczenie tej strony internetowej. Firma Sharp nie kontroluje powyższych stron i nie odpowiada za ich treść i dostępność. Użytkownik korzysta ze stron internetowych powyższych firm wyłącznie na własne ryzyko.

2.2 Założenie linku do tej strony na innej stronie internetowej jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zezwolenia firmy Sharp na piśmie, a wszelkie linki będą odsyłać użytkowników do strony startowej.

2.3 Firma Sharp zastrzega sobie prawo do wycofania każdego zezwolenia przyznanego na umieszczenie linku do tej strony oraz do usunięcia każdego linku znajdującego się na tej stronie z dowolnej przyczyny i w dowolnym czasie bez powiadomienia