Kontakt

Warunki Użytkowania - Synappx™, Synappx™ Go i Synappx™ Meeting

WAŻNE OD: 31 lipca 2019 r.

Poniższe Warunki Użytkowania Synappx™, wraz z podaną do wglądu polityką prywatności Synappx Privacy Policy (razem: „Umowa”) stanowią porozumienie zawarte przez Sharp Corporation („Sharp”) i Klienta. Umowa reguluje dostęp i korzystanie z Synappx oraz wszelkich Usług dostępnych poprzez Synappx. Do celów niniejszej Umowy termin „Synappx” oznacza Synappx Meeting, Synappx Go Admin Console i związaną z nimi Dokumentację; termin „Usługi” oznacza Usługi Synappx, Określone Usługi dot. Oprogramowania i wszelką powiązaną Dokumentację, która może stanowić własność Sharp i/lub zewnętrznych dostawców usług („Zewnętrzni Dostawcy Usług”), dostępne poprzez Usługę Synappx Service.

Korzystanie z Usług jest przeznaczone dla firm/organizacji („Klient”) i ich Użytkownika Końcowego/Użytkowników Końcowych. Termin „Użytkownik Końcowy/Użytkownicy Końcowi” oraz jego formy oznacza każdą osobę uzyskującą dostęp do usług dostarczanych przez Usługę Synappx Service i może obejmować m.in. pracowników, przedstawicieli, wykonawców, pośredników Klienta i inne osoby korzystające lub uzyskujące dostęp do Usług w ramach Konta Klienta, upoważnione przez Klienta do korzystania z Usług. Wszelkie odniesienia do terminu „Klient” odnoszą się także do upoważnionego przez Klienta Administratora/Administratorów i wszelkich Użytkowników Końcowych, indywidualnie lub zbiorowo.

Przed skorzystaniem i przed zezwoleniem Klientowi na dostęp, upoważniony Administrator/Administratorzy Klienta musi w imieniu Klienta zaakceptować warunki Umowy. Klikając „Zgadzam się”, Administrator oświadcza, że: 1) został wyznaczony przez Klienta na „Administratora” i posiada wszelkie prawa i przywileje związane ze stanowiskiem Administratora (szczegółowy opis poniżej); 2) jest upoważniony do prawnego zobowiązania Klienta na mocy niniejszej Umowy. W przypadku gdy Klient nie wyznaczył Cię na Administratora, lub gdy nie posiadasz opisanych powyżej uprawnień nie możesz kliknąć opcji „Zgadzam się”, zaś Klient nie może uzyskać dostępu ani korzystać z Usług. Po kliknięciu „Zgadzam się”, Klient ma prawo uzyskiwać dostęp i korzystać z Usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Inne określone usługi dot. oprogramowania („Określone Usługi dot. Oprogramowania”) mogą być dostępne w ramach lub poprzez Synappx Admin Services umożliwiając Klientowi realizację określonych funkcji bądź korzystanie z dodatkowych usług i funkcjonalności; te Określone Usługi dot. Oprogramowania  są własnością firmy Sharp i/lub Zewnętrznych Dostawców Usług. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie i/lub uzyskiwanie dostępu do takich Określonych Usług dot. Oprogramowania może wymagać wyrażenia przez Klienta, Administratora/Administratorów i/lub Użytkowników Końcowych zgody na dodatkowe warunki mające zastosowanie w przypadku korzystania i/lub uzyskiwania dostępu do Określonych Usług dot. Oprogramowania („Warunki Dodatkowe”). W przypadku gdy Klient, Administrator/Administratorzy i/lub Użytkownicy Końcowy nie zaakceptują tych warunków, bądź nie posiadają uprawnień do akceptacji Warunków Dodatkowych, Klient, Administrator/Administratorzy i/lub Użytkownicy Końcowi nie mogą korzystać ani uzyskiwać dostępu do konkretnych Określonych Usług dot. Oprogramowania. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a Warunkami Dodatkowymi, wiążące będą Warunki Dodatkowe, jednak wyłącznie w odniesieniu do Określonej Usługi dot. Oprogramowania.


A. Definicje
Poza terminami zdefiniowanymi powyżej, w Umowie stosuje się następujące definicje:
1.    Konto Klienta: Wszelkie konta dotyczące lub przypisane do Klienta, w tym wszelkie Konta Administratora, a także wszelkie Usługi, na które Klient, Administrator/Administratorzy i/lub Użytkownicy Końcowi posiadają licencje oraz wszelkie informacje i dane powiązane z Klientem, Administratorem/Administratorami i Użytkownikami Końcowymi.
2.   Administrator: Pracownik/pracownicy wyznaczeni przez Klienta do zarządzania informacjami i danymi związanymi z Kontem Klienta, oraz do uzyskiwania dostępu do Usług i licencji na Usługi w imieniu Klienta.
3.    Dane Klienta: Wszelkie dane i informacje przechowywane, przekazywane, przetwarzane, lub takie, do których Klient, Administrator/Administratorzy i/lub jego Użytkownicy Końcowi uzyskują dostęp poprzez Usługi, bądź powiązane z Kontem Klienta.
4.    Sprzedawca: Autoryzowany sprzedawca sprzedający Usługi Klientowi; Sprzedawcą może być firma Sharp, jej spółka zależna, lub jej bezpośrednie oddziały sprzedażowe (w przypadku sprzedaży bezpośredniej skierowanej do Klienta), lub autoryzowany sprzedawca zewnętrzny produktów i usług Sharp. Sprzedawca jest także głównym kanałem kontaktowym dla Klientów w przypadku potrzeby wsparcia związanego z Usługami.
5.    Dokumentacja: Wszelkie instrukcje instalacji i instrukcje użytkownika, pliki pomocy, FAQ związane z dostępem i korzystaniem z Usług.
6.    Prawa własności intelektualnej: Wszelkie prawa podlegające patentom, prawu autorskiemu, tajemnicy handlowej, znakom towarowym, prawom osobistym i inne prawa własności intelektualnej obowiązujące obecnie i w przyszłości na całym świecie.

B. Korzystanie przez Klienta i Obowiązki Klienta

1. Klient odpowiada za wyznaczenie osoby/osób, które będą uprawnione do pełnienia i przyjmą funkcję Administratora w imieniu Klienta. Klient może przypisywać i zmieniać przypisanie Kont Administratora.

2. Klient odpowiada za: zarządzanie dostępem do Kont Administratora i zapewnianie dostępu i/lub korzystanie z Usług przez Klienta, Administratora/Administratorów i Użytkowników Końcowych, zgodnie Umową, Warunkami Dodatkowymi i wszelką stosowną Dokumentacją. Firma Sharp ani Sprzedawca nie odpowiadają w imieniu Klienta za wewnętrzne zarządzanie, administrowanie, ani korzystanie z Usług.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że jego Administrator/Administratorzy i Użytkownicy Końcowi podlegają i mają obowiązek postępować zgodnie z postanowieniami Umowy, Warunkami Dodatkowymi, Dokumentacją oraz wszelkimi stosownymi przepisami, w tym ustawowymi i wykonawczymi, związanymi z korzystaniem z Usług. Wyłączna odpowiedzialność za czyny i zaniechania Klienta, jego Administratora/Administratorów i Użytkowników Końcowych, a także odpowiedzialność za niewywiązanie się z warunków niniejszej Umowy, Warunków Dodatkowych, Dokumentacji oraz przepisów, w tym ustawowych i wykonawczych związanych z korzystaniem z Usług spoczywa na Kliencie. Odpowiedzialność ta obejmuje wszelkie działania w ramach Konta Klienta, niezależnie od tego, czy są to działania podejmowane przez Klienta, jego pracowników, czy stronę trzecią (w tym m.in. wykonawców, przedstawicieli i pośredników Klienta).

4. Klient odpowiada za przestrzeganie przez Administratora/Administratorów i Użytkowników Końcowych wszelkich stosownych zobowiązań, warunków i polityk zatrudnienia klienta, ponieważ wiążą się one z uzyskiwaniem dostępu i korzystaniem z Usług.

5. Klient zgadza się uzyskać od Użytkowników Końcowych, a także utrzymywać, wszelkie stosowne zgody w celu umożliwienia Administratorom działań opisanych w Umowie oraz umożliwienia firmie Sharp i/lub Zewnętrznym Dostawcom Usług świadczenie Usług.

6. Klient odpowiada i ma obowiązek zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi i/lub korzystaniu z Usług przez Klienta, Administratora/Administratorów i Użytkowników Końcowych i przez wszelkie strony trzecie. Klient niezwłocznie powiadomi firmę Sharp oraz Sprzedawcę o nieuprawnionym dostępie i/lub korzystaniu z Usług. Sharp ani Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp i korzystanie z Kont Klienta.

7. Klient będzie korzystał z Usług wyłącznie do celów własnej wewnętrznej działalności biznesowej, nie zaś w celu świadczenia usług innym podmiotom (service bureau) lub usług typu „timesharing”. Klient świadomie i dobrowolnie nie będzie korzystać z Usług, ani nie zezwoli na korzystanie z Usług w sposób, który mógłby skutkować uszkodzeniem, wyłączeniem, przeciążeniem, pogorszeniem lub innym zakłóceniem świadczenia Usług; powyższe obejmuje m.in. korzystanie z Usług w celu rozsyłania wirusów lub uszkodzonych plików, co mogłoby w jakikolwiek sposób pogorszyć integralność i bezpieczeństwo Usług.

8. Klient nie może i dołoży starań, by również jego Administrator/Administratorzy i Użytkownicy Końcowi, pośrednio bądź bezpośrednio: (a) nie odtwarzali kodu źródłowego, nie przeprowadzali dekompilacji, dezasemblacji, ani nie podejmowali prób ustalenia kodu źródłowego, kodu obiektów ani podstawowej struktury, idei ani algorytmu Usług, oprogramowania, Dokumentacji i danych powiązanych lub dostarczonych z Usługami lub poprzez Usługi; (b) nie modyfikowali, nie dokonywali przekładów, ani nie tworzyli dzieł pochodnych w oparciu o Usługi; nie tworzyli kopii (za wyjątkiem kopii do celów archiwalnych), nie wypożyczali, nie dzierżawili, nie rozprowadzali, nie sprzedawali, ani nie odsprzedawali, nie zastawiali, nie przenosili, ani w inny sposób nie obciążali praw do Usług; (c) nie korzystali ani nie wykorzystywali dostępu do Usług w celu stworzenia lub wsparcia, i/lub nie udzielali stronie trzeciej pomocy w tworzeniu lub wsparciu produktów i usług konkurencyjnych wobec Usług; (d) nie usuwali, ani nie modyfikowali adnotacji ani oznaczeń dotyczących praw własności do Usług.

9. Ponadto Klient nie może oraz dołoży starań, by jego Administrator/Administratorzy i Użytkownicy Końcowi: (a) nie wykorzystywali Usług do działań, w przypadku których awaria Usług mogłaby skutkować uszkodzeniem fizycznym, uszkodzeniem ciała, bądź śmiercią; (b) nie korzystali z Usług, ani nie umożliwiali korzystania z Usług do działań niezgodnych z prawem, nieuczciwych, obraźliwych bądź szkodliwych; (c) nie korzystali z Usług w sposób, który mógłby skutkować uszkodzeniem, wyłączeniem, przeciążeniem, pogorszeniem, lub innym zakłóceniem świadczenia Usług, w tym poprzez rozsyłanie wirusów lub uszkodzonych plików; ani (d) nie korzystali z Usług w celu naruszenia bądź sprzeniewierzenia praw własności intelektualnej lub praw własności innych osób.

10. Klient przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie stosownych przepisów, ogólnych lub właściwych dla branży, oraz że firma Sharp, Sprzedawca i/lub Zewnętrzni Dostawcy Usług nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się przez Klienta z tego obowiązku.

11. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za pozyskanie i utrzymywanie odpowiedniego sprzętu i usług pomocniczych potrzebnych do celów podłączenia, uzyskiwania dostępu, dostarczania bądź innego korzystania z Usług, w tym m.in. komputerów, systemu operacyjnego/systemów operacyjnych oraz przeglądarki sieciowej/przeglądarek sieciowych, dostępu do Internetu, urządzeń mobilnych, wielofunkcyjnych urządzeń peryferyjnych („MFP”), systemów do prezentacji, a także innych urządzeń i akcesoriów elektronicznych (razem: „Sprzęt”). Klient dołoży starań, by Sprzęt był zgodny z konfiguracjami i specyfikacjami przedstawionymi w Dokumentacji, o ile istnieją, do Usług. Dostęp do Dokumentacji związanej z Określonymi Usługami dot. Oprogramowania można uzyskać poprzez Określone Usługi dot. Oprogramowania.

12. W przypadku gdy Klient podpisał umowę na subskrypcję ze Sprzedawcą lub Zewnętrznym Dostawcą Usług, dotyczącą Usług bądź ich części, Klient zastosuje się do postanowień umowy, w tym dotyczących płatności wszelkich stosownych opłat, ponieważ niewywiązanie się z tego zobowiązania może skutkować zawieszeniem lub wyłączeniem Konta Klienta lub dostępu do Usług i korzystania z Usług, bądź ich części.

13. W przypadku otrzymania przez Klienta wezwania do stawiennictwa w sądzie, orzeczenia sądowego, lub innego żądania związanego z Usługami, Kontem Klienta lub Danymi Klienta, Klient zareaguje na takie żądanie korzystając z dostępu do Danych Klienta. W przypadku gdy Klient nie może uzyskać dostępu do żądanych Danych Klienta lub innych żądanych informacji, Klient skontaktuje się z firmą Sharp, a Sharp dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, by udzielić Klientowi pomocy w tym zakresie. W przypadku braku szybkiej reakcji Klienta, Sharp może udzielić odpowiedzi na tego rodzaju żądanie pochodzące od strony trzeciej, jednak nie ma takiego obowiązku. W przypadku otrzymania przez firmę Sharp, Sprzedawcę i/lub Zewnętrznego Dostawcę Usług wezwania do stawiennictwa w sądzie, orzeczenia sądowego, lub innego żądania, w związku z Usługami, Kontem Klienta, lub Danymi Klienta, w tym m.in. Kontami Administratora bądź innymi danymi w ramach Konta Klienta, Sharp, Sprzedawca, lub Zewnętrzny Dostawca Usług zastosuje się do wezwania, orzeczenia sądowego lub żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowe informacje na temat potencjalnego koniecznego dostępu i korzystania przez Sharp z Kont Klienta podano w polityce prywatności Synappx Privacy Policy.

14. Klient odpowiada za naruszenie postanowień niniejszego punktu - przez Klienta, w tym przez Administratora/Administratorów i Użytkowników Końcowych. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sharp, Sprzedawca, ani Zewnętrzni Dostawcy Usług nie ponoszą odpowiedzialności za działania Użytkownika Końcowego wobec Klienta ani wobec innych stron.


C. Funkcja Administratora

1. Wszyscy Administratorzy mają obowiązek korzystać z Usług zgodnie z niniejszą Umową, Warunkami Dodatkowymi, Dokumentacją, o ile ma zastosowanie, oraz wszelkimi zobowiązaniami, warunkami i politykami Klienta dotyczącymi zatrudnienia, a także z przepisami, w tym ustawowymi i wykonawczymi, które mają zastosowanie w przypadku dostępu i/lub korzystania z Usług.

2. Administrator przyjmuje do wiadomości, że Klient może przydzielać i zmieniać przydział dodatkowych Kont Administratora.

3. Podczas korzystania z konta Administratora Synappx Admin, Administrator sprawuje kontrolę nad Kontem Klienta poprzez zarządzanie Kontem Klienta, w tym licencjami (pojedynczymi lub w pakiecie) związanymi z Kontem Klienta.

4. Administrator może tworzyć, przyznawać dostęp, monitorować, ograniczać, zawieszać i odbierać dostęp do wszystkich Kont Klienta, w tym dodatkowych Kont Administratora, licencji przestrzeni roboczej (Workspace) i Licencji Użytkowników Końcowych.

5. Administrator może również być Użytkownikiem Końcowym, w takim przypadku wszelkie postanowienia niniejszej Umowy i Warunki Dodatkowe dotyczące Użytkownika Końcowego mają zastosowanie również do Administratora występującego w charakterze Użytkownika Końcowego.

D. Korzystanie przez Użytkownika Końcowego

1. Klient dołoży starań, by Użytkownicy Końcowi korzystali z Usług zgodnie z niniejszą Umową, Warunkami Dodatkowymi, Dokumentacją, o ile ma zastosowanie, oraz wszelkimi zobowiązaniami, warunkami i politykami Klienta dotyczącymi zatrudnienia, a także z przepisami, w tym ustawowymi i wykonawczymi, które mają zastosowanie w przypadku dostępu i/lub korzystania z Usług.

2. Klient odpowiada za dostęp i korzystanie z Usług przez Użytkowników Końcowych.

3. Użytkownik Końcowy nie może oddzielać swoich działań w ramach Usług od Klienta.

4. Klient oświadcza, że: (a) Użytkownik Końcowy posiada wszelkie prawa i licencje na dostęp i korzystanie z Usług; (b) przechowywanie, transmisja, przetwarzanie informacji związanych z Użytkownikiem Końcowym i dostępem Użytkownika Końcowego do Usług nie stanowi naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Warunków Dodatkowych, stosownej Dokumentacji, praw własności intelektualnej, ani praw własności innych tron, ani stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za naturę, jakość i prawidłowość działań Użytkownika Końcowego związanych z Usługami.

E. Funkcja Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za utworzenie Konta Klienta i dostarczenie licencji na Usługi Administratorowi/Administratorom. Po utworzeniu Administratora dla Klienta, Sprzedawca nie może tworzyć Kont Administratora.

2. Sprzedawcy mogą zarządzać licencjami na Konta Klienta, w tym zakupem i zakończeniem licencji. O ile w niniejszej Umowie nie postanowiono inaczej, Sprzedawca nie może zakończyć licencji, która została już przekazana Administratorowi.

3. Sprzedawcy posiadają dostęp do podstawowych informacji o Kontach Klienta, a także do nazwy, adresu, numerów telefonów Klienta, oraz nazw i adresów email wszystkich Administratorów. Ponadto, Sprzedawcy posiadają dostęp i mogą przeglądać wszystkie licencje na Usługi do Konta Klienta.

4. Sprzedawca może zawiesić i/lub cofnąć dostęp Klienta do Konta Klienta.

5. W przypadku gdy Sprzedawca nie może, bądź nie ma już uprawnień do obsługi Konta Klienta, Sharp Electronics Corporation może, według własnego uznania, przenieść Konto Klienta do innego Sprzedawcy. Sprzedawca nie może samodzielnie przenieść Konta Klienta do innego Sprzedawcy.

F. Usługi

1. Klienci mogą uzyskiwać dostęp i korzystać z Usług wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Warunkami Dodatkowymi, Dokumentacją, oraz wszelkimi innymi warunkami korzystania lub polityką prywatności mającą zastosowanie do dostępu i/lub korzystania z Usług. Niezastosowanie się przez Klienta do niniejszej Umowy, Warunków Dodatkowych, Dokumentacji, stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych, może skutkować zawieszeniem bądź zamknięciem Konta Klienta lub Konta Administratora, według uznania firmy Sharp.

2. Usługi lub ich części mogą podlegać umowom na subskrypcję zawieranym ze Sprzedawcami i/lub Zewnętrznymi Dostawcami Usług; niewywiązanie się przez Klienta z takich umów, w tym m.in. z pokrycia wszelkich stosownych opłat, może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem Konta Klienta, albo dostępu i korzystania z Usług, bądź ich części.

3. Dostęp i korzystanie z Usług są również uzależnione od otrzymania przez firmę Sharp od Sprzedawcy wszelkich opłat Klienta za dostęp i korzystanie z Usług; w przypadku gdy firma Sharp, lub jej spółka zależna, nie otrzyma od Sprzedawcy opłat, którym podlega Konto Klienta, a braki te nie zostaną usunięte w terminie trzydziestu (30) dni od pisemnego powiadomienia, Sharp, albo spółka zależna może, według własnego uznania, zawiesić lub zamknąć Konto Klienta do czasu otrzymania należnej opłaty przez Sharp lub spółkę zależną.

4. Sharp dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, by wszelkie urządzenia wykorzystywane do przechowywania i przetwarzania Danych Klienta były zgodne z uzasadnionymi z handlowego punktu widzenia standardami bezpieczeństwa. Korzystając z Usług, Klient wyraża zgodę na transfer, przetwarzanie i przechowywanie Danych Klienta przez firmę Sharp.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sharp i/lub Zewnętrzni Dostawcy Usług mogą co jakiś czas aktualizować Usługi, po powiadomieniu lub bez powiadomienia Klienta.

6. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku stwierdzenia, że Dane Klienta stanowią bądź mogą stanowić naruszenie Umowy, lub w jakikolwiek sposób szkodzić, stanowić nadmierne obciążenie, zagrażać lub powodować uszkodzenie Usług, Dane Klienta mogą zostać usunięte, w całości bądź w części, według uznania Sharp, po lub bez uprzedniego powiadomienia Klienta, zaś Sharp nie ponosi za to odpowiedzialności. Klient ponosi odpowiedzialność za stworzenie kopii zapasowych Danych Klienta na wypadek usunięcia.

7. Dodatkowe warunki dot. prywatności, przetwarzania i przechowywania Danych Klienta, a także dostępu do Kont Klienta przedstawiono w polityce prywatności Synappx Privacy Policy i stosownej Dokumentacji dot. Usług.

G. Wsparcie

1. Klient odpowiada za utrzymywanie kontaktu ze Sprzedawcą we wszystkich kwestiach wsparcia dot. Usług, których nie można rozwiązać w oparciu o Dokumentację dot. Określonych Usług dot. Oprogramowania.

2. O ile firma Sharp lub oddział sprzedaży Sharp nie jest Sprzedawcą Twojego Konta Klienta, Sharp nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za kwestie związane z powyższymi Usługami, ani za ich wsparcie, w zakresie większym niż opisany w Dokumentacji Określonych Usług dot. Oprogramowania.

H. Własność Intelektualna

1. Niniejsza Umowa nie daje firmie Sharp, Sprzedawcy, ani Zewnętrznym Dostawcom Usług praw do Danych Klienta, ani praw własności intelektualnej do Konta Klienta, ani Konta Administratora, za wyjątkiem ograniczonych praw wyraźnie przedstawionych w Umowie, Warunkach Dodatkowych, bądź koniecznych w celu świadczenia Usług i umożliwienia Klientowi korzystania z Usług.

2. O ile Umowa lub Warunki Dodatkowe wyraźnie nie stanowią inaczej, Klientowi, Administratorowi/Administratorom, ani Użytkownikom Końcowym nie przyznaje się: (a) praw własności intelektualnej do Usług ani ich części; (b) praw własności intelektualnej do innych Kont Klienta; ani (c) prawa do korzystania z logo, znaków towarowych, oznaczeń usług, nazw domen, lub brandingu Sharp, Sprzedawcy, Zewnętrznych Dostawców Usług, do Usług, ani żadnej części składowej Usług. 

3. W zakresie, w jakim Klient, Administrator/Administratorzy, lub Użytkownik Końcowy wystąpił do Sharp z prośbą o określone działania w tym m.in. transmisję, hosting lub udostępnienie plików, korzystanie lub udostępnienie cech produktu lub ustawień, Klient zezwala firmie Sharp, lub Sprzedawcy, na przeprowadzenie wszelkich koniecznych działań w celu świadczenia Usług i dostarczenia funkcjonalności dostępnych poprzez Usługi, także tak, jak opisano w Dokumentacji. Zezwolenie obejmuje wszelkie usługi Zewnętrznych Dostawców Usług, z których Sharp korzysta w celu świadczenia Usług.

I. Wyłączenia odpowiedzialności
SHARP DOŁOŻY WSZELKICH UZASADNIONYCH Z HANDLOWEGO PUNKTU WIDZENIA STARAŃ, BY MOŻLIWIĆ KLIENTOWI DOSTĘP I KORZYSTANIE Z USŁUG, ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, WARUNKAMI DODATKOWYMI I WSZELKĄ STOSOWNĄ DOKUMENTACJĄ. NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ”. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, O ILE W NINIEJSZEJ UMOWIE WYRAŹNIE NIE STWIERDZONO INACZEJ, SHARP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, W IMIENIU WŁASNYM, SPRZEDAWCY I ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW USŁUG, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE, ŻE USŁUGA BĘDZIE ŚWIADCZONA W SPOSÓB NIEPRZERWANY, BEZ BŁĘDÓW, ŻE TREŚCI BĘDĄ BEZPIECZNE I NIE ZOSTANĄ UTRACONE ANI USZKODZONE, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ORAZ GWARANCJE POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. SHARP NIE ODPOWIADA ZA TREŚCI, W TYM DANE KLIENTA I DANE Z KONTA KLIENTA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA KONCIE KLIENTA BĄDŹ POCHODZĄCE Z KONTA KLIENTA, ZAŚ KLIENT PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE DANE KLIENTA, A TAKŻE ZA DOSTĘP I KORZYSTANIE Z USŁUG.

J. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

1. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu wygaśnięcia subskrypcji Klienta, lub dostępu do Usług, lub do momentu rozwiązania zgodnie z postanowieniami Umowy. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre z Określonych Usług dot. Oprogramowania mogą wygasnąć wcześniej, zgodnie z postanowieniami stosownych Warunków Dodatkowych.

2. Sprzedawca może zamknąć Konto Klienta w przypadku gdy klient nie wniesie opłaty za subskrypcję należnej Sprzedawcy za dostęp i korzystanie z Usług przez Klienta.

3. Sharp może wypowiedzieć Umowę oraz dostęp i korzystanie z Usług, w przypadku gdy nie otrzyma od Sprzedawcy opłaty za dostęp i korzystanie z Usług przez Klienta, jeżeli stwierdzone braki nie zostaną usunięte w terminie trzydziestu (30) dni od pisemnego powiadomienia; zawieszenie lub wypowiedzenie może pozostać w mocy do chwili otrzymania przez Sharp należnych opłat.

4. Niniejsza Umowa, dostęp i korzystanie z Usług podlegają automatycznemu odnowieniu, o ile Klient nie powiadomi Sprzedawcy o zamiarze rezygnacji z Usług.

5. Ponadto, firma Sharp lub jej spółka zależna może wypowiedzieć Umowę w przypadku naruszenia przez Klienta istotnego postanowienia Umowy, gdy braki nie zostaną usunięte w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia na piśmie; powiadomienie na piśmie można przesłać pocztą elektroniczną lub drogą elektroniczną w inny sposób.

6. W przypadku rozwiązania Umowy prawa przysługujące Klientowi, Administratorowi/Administratorom i Użytkownikom Końcowym natychmiast ustają, za wyjątkiem tego, że Konto Klienta i Dane Klienta w ramach Konta Klienta pozostaną dostępne przez piętnaście (15) dni od daty zakończenia subskrypcji. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, z jakichkolwiek przyczyn, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w tym Punkcie, Klient zgadza się na natychmiastowe zaniechanie dostępu i korzystania z Usług. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sharp i/lub Zewnętrzni Dostawcy Usług nie mają obowiązku przechowywać Danych Klienta po upływie trzydziestodniowego (30 dni) okresu, o którym mowa w Umowie, oraz że po upływie trzydziestodniowego okresu wszystkie Dane Klienta mogą zostać usunięte bez możliwości odzyskania.

7. Niezależnie od rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, Klient w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność za opłaty, które mogą być należne Sprzedawcy, na mocy umowy ze Sprzedawcą, lub na innej podstawie, za korzystanie i dostęp do Usług przed datą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

8. Powiadomienia wysyłane do Klienta, zgodnie z niniejszym punktem mogą być przesyłane mailem, lub inną drogą elektroniczną i mogą być kierowane do Administratora/Administratorów.

9. Poniższe punkty Umowy pozostają w mocy po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu, niezależnie od przyczyn: Punkty F(6), H, I, J(6) do J(9), K, L, M, Q oraz S.

K. Zwolnienie z odpowiedzialności
Klient zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności, obrony i zabezpieczenia firmy Sharp, jej Sprzedawców, Zewnętrznych Dostawców Usług i innych powiązanych podmiotów, m.in. spółek-matek, spółek zależnych, dyrektorów, kierowników, pracowników, pośredników i wykonawców (razem: „Strony Sharp”) od wszelkiej odpowiedzialności, odszkodowań i kosztów (w tym kosztów ugody i uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) powstałych w związku z roszczeniami strony trzeciej dotyczącymi: (a) korzystania z Usług przez Klienta; (b) wszelkich Danych Klienta; (c) naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Klienta, Administratora/Administratorów i/lub Użytkowników Końcowych; oraz (d) naruszenia bądź domniemanego naruszenia stosownych przepisów ustawowych bądź wykonawczych mających zastosowanie do Klienta, Administratora i/lub Użytkownika Końcowego w związku z Usługami. Zgodnie z niniejszym punktem Sharp podejmie uzasadnione z handlowego punktu widzenia kroki, by powiadomić Klienta o tego rodzaju roszczeniach lub żądaniach.

L. Ograniczenie odpowiedzialnościW NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, STRONY SHARP NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA, ADMINISTRATORA/ADMINISTRATORÓW, UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH, ANI INNYCH STRON TRZECICH, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB NASTĘPCZE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH, KORZYSTANIA LUB TREŚCI, LUB INNĄ UTRATĘ POWSTAŁĄ W ZWIĄZKU Z UMOWĄ LUB WYNIKAJĄCĄ Z UMOWY, WARUNKTÓW DODATKOWYCH, USŁUG, KONTA KLIENTA LUB DANYCH KLIENTA. NINIEJSZY PUNKT MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIĄŻE SIĘ Z KONTRAKTEM, CZYNEM ZAKAZANYM, ZANIEDBANIEM, NARUSZENIEM GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚCISŁĄ BĄDŹ INNĄ, I BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY STRONY SHARP ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON SHARP WOBEC KLIENTA BĄDŹ INNEJ STRONY TRZECIEJ W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY RÓWNEJ OPŁACIE ZA TRZY MIESIĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI. NINIEJSZYM ZWALNIA SIĘ STRONY SHARP Z WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ROSZCZEŃ PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES TEGO OGRANICZENIA. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJE PO WYGAŚNIĘCIU LUB ROZWIĄZANIU UMOWY, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYN, I MA ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI KTÓRYŚ Z OGRANICZONYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH, O KTÓRYCH MOWA W TYM PUNKCIE NIE SPEŁNIŁ SWEGO ZASADNICZEGO CELU.

M. Prawo właściwe/Odstąpienie od rozprawy przed ławą przysięgłychNiniejsza Umowa i Usługi podlegają przepisom prawa Anglii i Walii, bez względu na normy kolizyjne. Klient wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii i odstępuje od sprzeciwu wobec tej jurysdykcji. Wszelkie powództwa przeciwko Stronom Sharp powstałe w związku z niniejszą Umową należy wnieść w ciągu jednego (1) roku po powstaniu roszczenia, po tym czasie ulegną one przedawnieniu. Klient i Sharp niniejszym odstępują od prawa do rozprawy przed ławą przysięgłych w przypadku sporów powstałych w związku z Umową lub Usługami.

N. Znaki towarowe
Znaki towarowe i oznaczenia usług „SHARP”, „Synappx”, „Synappx Meeting”, „Synappx Go” i powiązane z nimi nazwy produktów, nazwy usług oraz logo stosowane, przytaczane i/lub przywoływane na bądź podczas Usług są znakami towarowymi, zarejestrowanymi znakami towarowymi i oznaczeniami usług należącymi do Sharp i/lub podmiotów powiązanych. Wszelkie inne nazwy produktów, usług, logo i/lub nazwy firm występujące na lub w Usługach należą do ich właścicieli i mogą podlegać ochronie jako znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, oznaczenia usług i/lub nazwy branżowe.

O. Siła wyższa
Strony Sharp, Zewnętrzni Dostawcy Usług, ani Klient nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie umowy w zakresie spowodowanym przez warunki pozostające poza kontrolą strony, w tym m.in. klęskę żywiołową, wojnę, terroryzm, zamieszki, działania rządu, warunki pracy, lub zakłócenia albo usterki w działaniu sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej lub Internetu. Sharp i Klient zgadzają się dołożyć uzasadnionych starań w celu złagodzenia skutków działania siły wyższej.

P. Eksport
Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usług i rezultaty dostępu i korzystania z Usług (w tym dane techniczne) podlegają miejscowym przepisom eksportowym (do kraju korzystania z Usług), Klient zgadza się przestrzegać tych przepisów eksportowych (w tym dotyczących „domniemanego wywozu” i „domniemanego powrotnego wywozu”). Klient przyjmuje do wiadomości, że dane, informacje, oprogramowanie, ani materiały wynikłe z Usług (lub ich bezpośredniego produktu) nie mogą być eksportowane, bezpośrednio ani pośrednio, z naruszeniem tych przepisów, ani wykorzystywane do celów zakazanych tymi przepisami, w tym, bez ograniczeń, do celów rozprzestrzeniania (proliferacji) broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej, ani do tworzenia technologii pocisków rakietowych.

Q. Dane statystyczne
Niezależnie od postanowień Umowy i innych, Sharp może monitorować korzystanie z Usług przez Klienta i wykorzystywać Dane Klienta w formie zbiorczej, zanonimizowanej, tworzyć zbiory informacji statystycznych, informacji o użytkowaniu i działaniu związanych ze świadczeniem i działaniem Usług i upubliczniać takie informacje („Dane Zbiorcze”), pod warunkiem, że Dane Zbiorcze nie umożliwiają identyfikacji Klienta i nie ujawniają Danych Klienta. Sharp zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej do Danych Zbiorczych.

R. Zmiana warunków

1. Sharp może co jakiś czas zmieniać i modyfikować warunki niniejszej Umowy, według własnego uznania. W przypadku zmiany lub modyfikacji warunków, Administrator/Administratorzy muszą zaakceptować zmienione bądź zmodyfikowane warunki podczas pierwszego logowania po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. Aktualna wersja Umowy zostanie opublikowana na stronie wsparciaSynappx Support Site Za zapoznawanie się co jakiś czas ze stroną odpowiada Klient. Sharp dołoży uzasadnionych starań, by powiadomić o zmianie na trzydzieści (30) dni przed datą jej wejścia w życie, jednak w przypadku niektórych zmian okres ten będzie krótszy niż trzydzieści (30) dni.

2. Jeśli Klient w dalszym ciągu korzysta z Usług po dacie wejścia w życie zmienionej lub zmodyfikowanej Umowy, przyjmuje do wiadomości, że on sam, jego Administrator/Administratorzy i Użytkownicy Końcowi są od tej pory związani nowymi warunkami. Jeśli Klient nie akceptuje zmienionych warunków Umowy może zaprzestać korzystania i dostępu do Usług.

S. Warunki dodatkowe

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie jest związany z Sharp w ramach spółki, spółki typu joint venture, ani umowy o przedstawicielstwo.

2. O ile Klient nie udzieli Sharp konkretnych pisemnych instrukcji o przeciwnej treści, Sharp może umieścić nazwę klienta na liście klientów w materiałach marketingowych Sharp, w tym na stronach internetowych.

3. O ile w Umowie nie określono inaczej, ogólne powiadomienia kierowane przez Sharp do Klienta lub Użytkowników Końcowych, a dotyczące niniejszej Umowy lub Usług będą publikowane na stronie wsparcia Synappx Support Site. W związku z tym Klient i Użytkownicy Końcowi muszą regularnie odwiedzać stronęSynappx Support Site , aby zapoznać się z powiadomieniami. Konkretne powiadomienia dotyczące Usług będą trafiać na udostępniony adres e-mail Administratora. Wszelkie powiadomienia, w tym związane z kwestiami prawnymi, pytania i uwagi dotyczące Umowy należy kierować do:

Synappx Product Manager
Sharp Corporation
492 Minosho-cho, Yamato-Koriyama City,
Nara 639-1186, Japan

4. Klient nie może dokonywać cesji ani przenosić żadnej części Umowy bez pisemnej zgody Sharp. Sharp może dokonywać cesji zobowiązań wynikłych z Umowy po powiadomieniu Klienta, pocztą elektroniczną, pocztą, lub w powiadomieniu przesłanym poprzez Usługi. Niezależnie od odmiennych postanowień Umowy, Sharp może przenieść zobowiązania wynikłe z Umowy na podmiot powiązany lub w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją, lub sprzedażą wszystkich lub znacznej większości aktywów, bez powiadomienia Klienta.

5. Odstąpienie przez Sharp od dochodzenia jednego z praw z tytułu naruszenia Umowy nie oznacza odstąpienia od dochodzenia innych praw.

6. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy (lub jego część) okaże się niewykonalne lub niezgodne z prawem, zostanie zmodyfikowane w najmniejszym możliwym zakresie, który zapewni jego wykonalność, zaś pozostałe części Umowy pozostaną wiążące.

7. Niniejsza Umowa i Warunki Dodatkowe stanowią całość porozumienia zawartego pomiędzy Klientem a firmą Sharp w zakresie Usług, zastępując wszelkie porozumienia lub umowy, w tym zamówienia, zawarte wcześniej lub w tym samym czasie w formie pisemnej lub ustnej i dotyczące kwestii wskazanych w Umowie.