Kontakt

Polityka Prywatności: Synappx™, Synappx™ Go i Synappx™ Meeting

Firma Sharp Electronics (Europe) Ltd. (“Sharp”) chroni prywatność użytkownika. Należy uważnie przeczytać poniższą Politykę Prywatności („Polityka Prywatności”) ponieważ wyjaśnia ona politykę firmy Sharp dotyczącą gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania przetwarzania i ujawniania danych użytkownika i informacji uzyskanych poprzez Usługi. Określenia „my”, „nasz”, „nas” użyte w niniejszej Polityce Prywatności odnoszą się do Sharp Electronics (Europe), jej oddziałów oraz podmiotów zależnych  (razem: “Sharp”) https://global.sharp/worldwide/ jako administratora danych lub równorzędnej koncepcji prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Usług korzystając z różnych sposobów i urządzeń, w tym przez stronę internetową, komputer, laptop, urządzenie mobilne, system do prezentacji, wielofunkcyjne urządzenie peryferyjne („MFP”) bądź inne urządzenie elektroniczne. Polityka Prywatności reguluje dostęp i korzystanie z Usług przez użytkownika, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskał do nich dostęp. Należy ją przeczytać wraz z Warunkami Użytkowania Synappx™ Go i Synappx™ Meeting („Warunki Użytkowania”), ponieważ stanowi ich część. Wszystkie warunki zdefiniowane w Warunkach Użytkowania mają takie samo znaczenie jak niniejsza Polityka Prywatności.

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Informacji, do których można uzyskać dostęp poprzez Usługi, dostarczonych, przechowywanych, przetwarzanych i gromadzonych przez Usługi i może się różnić od innych polityk prywatności firmy Sharp. Termin „Informacje” stosowany w niniejszej Polityce Prywatności odnosi się do wszelkich form danych, informacji i treści, do których można uzyskać dostęp przez Usługi, dostarczonych, przechowywanych, przetwarzanych i zbieranych przez Usługi i może obejmować Dane Osobowe (zdefiniowane poniżej). Termin „użytkownik” (i jego formy) stosowany w niniejszej Polityce Prywatności odnosi się do osób fizycznych przebywających na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Klienta i jego Administratora (Administratorów) bądź Użytkowników Końcowych („Podmioty Danych”).

W przypadku Określonych Usług dot. Oprogramowania dostępnych za pośrednictwem Usług mogą obowiązywać dodatkowe warunki dotyczące prywatności lub wykorzystania Informacji do Określonych Usług dot. Oprogramowania (dalej: „Odrębne Polityki Prywatności”); ponieważ dotyczą one Określonych Usług dot. Oprogramowania, dodatkowe Odrębne Polityki Prywatności obowiązują niezależnie od niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku wystąpienia niespójności między niniejszą Polityką Prywatności a Odrębnymi Politykami Prywatności zastosowanie mają Odrębne Polityki Prywatności, jednak wyłącznie w odniesieniu do Określonych Usług dot. Oprogramowania.


1. Gromadzone informacje

Podczas korzystania i uzyskiwania dostępu do Usług oraz Określonych Usług dot. Oprogramowania dostępnych za pośrednictwem Usług, użytkownik może zostać poproszony o podanie określonego rodzaju danych osobowych, danych umożliwiających identyfikację, lub równorzędnych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Mogą one obejmować m.in. informacje umożliwiające identyfikację użytkownika lub kontakt z użytkownikiem, a także informacje o firmie, jak adres, kod pocztowy, numer telefonu i adres email („Dane Osobowe”).

Firma Sharp może również gromadzić i przechowywać inne informacje uzyskane podczas gdy użytkownik korzysta i uzyskuje dostęp do Usług, niektóre z tych informacji także mogą stanowić Dane Osobowe. Mogą one obejmować m.in. adres IP, adres MAC (unikalny identyfikator urządzenia), informacje o wyborze i instalacji aplikacji, typie przeglądarki, wybranym języku, porach dostępu, preferencjach i „ulubionych”, a także wzorcach przechowywania i korzystania - ogólnie, informacje o aktywności użytkownika podczas korzystania z Usług, oglądanych stronach, linkach, w które kliknął użytkownik i innych działaniach wykonanych w związku z korzystaniem i uzyskiwaniem dostępu do Usług. Informacje te, w tym Dane Osobowe, mogą zostać wykorzystane w celu dostarczania i optymalizacji Usług, zarządzania tym, w jaki sposób użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z usług, lub do uwierzytelniania użytkowników uzyskujących dostęp do Usług, w szczególności Użytkownika Końcowego.

Należy zauważyć, że za pośrednictwem Usług nie zbiera się informacji dot. kart kredytowych, ani informacji finansowych.

Jako odpowiedzialna podmiot, firma Sharp wdrożyła szereg środków technicznych i organizacyjnych, by zapewnić jak najpełniejszą ochronę wszelkich Danych Osobowych przetwarzanych w trakcie świadczenia Usług, zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych („RODO”).


2. Wykorzystanie danych użytkownika

Ograniczamy gromadzenie informacji do tych, które są konieczne, abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych.

Firma Sharp, Sprzedawcy i/lub Zewnętrzni Dostawcy Usług mogą gromadzić informacje i wykorzystywać je do obsługi i optymalizacji Usług, świadczenia Usług, i/lub uzyskiwać dostęp, przekazywać, przetwarzać i przechowywać żądane Informacje, a także w inny sposób optymalizować ogólne doświadczenie korzystania z Usług. Informacje te mogą także zostać wykorzystane przy odpowiadaniu na zapytania użytkownika, w komunikacji z użytkownikiem i przy udzielaniu mu pomocy. Dla przykładu firma Sharp może bez ograniczeń korzystać z Informacji w celu obsługi klienta, personalizacji Usług, dostarczenia użytkownikowi informacji o nowych produktach, usługach i działaniach marketingowych, do przedstawiania ofert, promocji i nowych treści dostępnych w zależności od lokalizacji, zainteresowań i preferencji klienta. Może też udostępniać zebrane informacje aktualnym lub potencjalnym Zewnętrznym Dostawcom Usług do celów  świadczenia bądź optymalizacji aktualnych, lub tworzenia nowych Usług.

Firma Sharp może ponadto udostępnić informacje stronom trzecim: (1) działającym w charakterze jej przedstawicieli lub wykonawców, w tym m.in. analizujących dane, dostarczających wsparcia marketingowego, hostingu, bądź świadczących niektóre z Usług, a także zapewniających wsparcie i utrzymanie Usług; (2)  do celów przestrzegania prawa, obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych sądowych i wezwań do sądu, realizacji Umowy bądź innych umów związanych z Usługami, lub w celu ochrony praw firmy Sharp, ochrony mienia, bezpieczeństwa użytkowników firmy Sharp bądź innych osób, w tym Sprzedawców i Zewnętrznych Dostawców Usług; (3) w przypadku gdy do ujawnienia danych dojdzie w trakcie zakupu, przekazania lub sprzedaży usług lub aktywów (np. w przypadku nabycia wszystkich aktywów firmy Sharp przez inną stronę, dane klienta mogą być jednym z aktywów podlegających przekazaniu); lub (4) w innych przypadkach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Przedstawiciele i wykonawcy firmy Sharp mający dostęp do Informacji w związku z powyższymi czynnościami mają obowiązek przestrzegać poufności informacji i mogą wykorzystywać je wyłącznie do celów świadczenia usług realizowanych dla firmy Sharp. Za wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej, firma Sharp powiadomi użytkownika, gdy Informacje na jego temat będą miały zostać udostępnione stronom trzecim; użytkownik ma możliwość odmówić udostępnienia informacji.

Sharp może wykorzystać Dane Osobowe użytkownika do celów opisanych powyżej gdy: (a) dane są potrzebne, aby dostarczyć użytkownikowi usługi, na jego prośbę i po wyrażeniu przez niego zgody, (b) dane są potrzebne do celów realizacji zawartej z użytkownikiem umowy lub (c) firma Sharp podlega przepisom lub regulacjom dot. np. udostępniania informacji podmiotom publicznym lub organom ścigania.


3. Pliki Cookie

Usługi mogą wykorzystywać pliki Cookie. Plik „Cookie” to tekstowy ciąg znaków, który może być czasowo przechowywany w Twojej przeglądarce. Pliki Cookie firmy Sharp działają przez określony czas. Jeśli ustawiony okres ważności pliku Cookie jest dłuższy niż czas spędzony na stronie, ciąg znaków może zostać zapisany w przeglądarce użytkownika, do wykorzystania w przyszłości. Plik Cookie zniknie z przeglądarki, gdy wygaśnie jego ważność. Pliki Cookie, z których korzysta firma Sharp nie mogą rozsyłać wirusów.

Firma Sharp może wykorzystywać pliki Cookie w celu śledzenia stron, które odwiedza użytkownik, aby dostosowywać informacje prezentowane użytkownikowi, oraz w celu optymalizacji przyszłych odwiedzin strony.

Również Zewnętrzni Dostawcy Usług mogą stosować pliki Cookie w swoich Określonych Usługach dot. Oprogramowania. Należy pamiętać, że informacje gromadzone przez tego rodzaju pliki Cookie są gromadzone przez Zewnętrznego Dostawcę Usług, a nie przez firmę Sharp. Firma Sharp nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami Cookies, ani nad zawartymi w nich informacjami.


4. Strony Zewnętrzne

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do wymienionego poniżej dostarczanego Oprogramowania Usługowego, nie ma zastosowania w przypadku innych stron - bez względu na to, czy są one własnością i są obsługiwane przez firmę Sharp, czy Zewnętrznego Dostawcę Usług - na których nie wyświetla się link do niniejszego oświadczenia, nawet jeśli są one dostępne za pośrednictwem Usług. Inne strony mogę gromadzić Dane Osobowe użytkownika. Praktyki dotyczące informacji stosowane przez te strony nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności, strony takie mogą posiadać własne oświadczenia dot. prywatności. Przed udostępnieniem jakichkolwiek Danych Osobowych zapoznaj się z polityką prywatności tych stron.

Oprogramowanie Usługowe:

  • Aplikacja Synappx Go
  • Aplikacja Synappx Meeting

5. Analizy
Niekiedy firma Sharp lub Zewnętrzni Dostawcy Usług korzystają z informacji w celu monitorowania i analizowania korzystania z Usług, do celów technicznego administrowania Usługami, by poprawić funkcjonalność Usług lub sprawić, by były bardziej przyjazne dla użytkownika, oraz do celów weryfikacji uprawnień do dostępu i korzystania z Usług. Więcej informacji o tym, w jaki sposób firma Sharp może korzystać ze Zagregowanych Danych znajdziesz w Warunkach Użytkowania.


6. Bezpieczeństwo

Firma Sharp stosuje zabezpieczenia, w tym administracyjne, techniczne i fizyczne, aby chronić i pomagać chronić zgromadzone Informacje, w szczególności Dane Osobowe, przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, a także nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem i zniszczeniem. Zgromadzone informacje będą przechowywane w bezpiecznej bazie danych. Ponadto, wszelkie dane uwierzytelniające użyte w ramach Usług mogą zostać czasowo zaszyfrowane w bezpiecznej bazie danych i/lub przeniesione przy zastosowaniu protokołu Transport Layer Security. Dane uwierzytelniające nie są przechowywane bezterminowo.

Mimo że podejmujemy stosowne kroki, by zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu Informacji, w przypadku elektronicznej transmisji i przechowywania Informacji nie istnieje stuprocentowo pewna metoda ochrony danych. Należy dołożyć starań i postępować odpowiedzialnie, aby zabezpieczyć swoje hasło i dane wykorzystywane do logowania, a także konta, przed nieuprawnionym dostępem.


7. Zewnętrzni Dostawcy Usług
Może się zdarzyć, że przy świadczeniu, analizie i optymalizacji Usług firma Sharp będzie korzystać z dostawców zewnętrznych. Zewnętrzni Dostawcy Usług mogą świadczyć usługi związane z uwierzytelnianiem, przechowywaniem danych, analizami sieci, usługi email w chmurze, a także usługi utrzymaniowe. Zewnętrzni Dostawcy Usług to m.in. Microsoft Azure, Amazon Web Service i inni. Zewnętrzni Dostawcy Usług mają dostęp do Informacji wyłącznie do celów realizacji określonych zadań dla firmy Sharp i podlegają zasadom podobnym do wyszczególnionych w niniejszej Polityce Prywatności.


8. Zgodność z przepisami i wymogami organów ścigania; Prawa firmy Sharp
Firma Sharp może ujawnić informacje przetwarzane lub przechowywane w ramach Usług w przypadku powziętego w dobrej wierze przypuszczenia, że ich ujawnienie jest konieczne w celu a) zastosowania się do przepisów ustawowych lub wykonawczych; b) ochrony osób przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała, lub ochrony ważnych interesów Podmiotu Danych c) udzielenia pomocy w śledztwie i zapobiegnięcia przestępstwu lub d) ochrony praw własności intelektualnej firmy Sharp lub Zewnętrznego Dostawcy Usług.


9. Prawa użytkownika
Zgodnie z zasadami RODO, jako Podmiotowi Danych użytkownikowi przysługują następujące prawa do kontrolowania własnych danych osobowych:

  1. Prawo do dostępu i otrzymania kopii Danych Osobowych na żądanie;
  2. Prawo do żądania od firmy Sharp zmiany nieprawidłowych lub niekompletnych Danych Osobowych;
  3. Prawo do żądania od firmy Sharp usunięcia lub zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych, na przykład wtedy, gdy dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania;
  4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w przypadku gdy firma Sharp kieruje się swoim uzasadnionym interesem jako podstawą prawną do przetwarzania danych;
  5. Prawo do wystąpienia do firmy Sharp z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych na określony czas, jeśli dane są niedokładne lub w przypadku sporu czy interes użytkownika jest nadrzędny wobec uzasadnionych podstaw firmy Sharp do przetwarzania danych


10. Określone Usługi dot. Oprogramowania
Za zgodą użytkownika firma Sharp może udostępniać Informacje  Określonym Aplikacjom, na przykład wtedy, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Określonych Usług dot. Oprogramowania poprzez Usługi, lub w celu weryfikacji danych uwierzytelniających.


11. Zachowywanie Informacji
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni, o których mowa w Umowie, wszelkie Informacje mogą zostać usunięte, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, w tym m.in. dane, informacje i treści przechowywane, transmitowane, przetwarzane oraz takie, do których użytkownik miał dostęp za pośrednictwem Usług. Jednocześnie firma Sharp może zachować niektóre Informacje dotyczące Konta Klienta, w tym Dane Osobowe Użytkowników Końcowych, dane uwierzytelniające do logowania, a także informacje o aktywności związane z Kontem Klienta; Informacje te mogą zostać wykorzystane przez firmę Sharp, Sprzedawców lub Zewnętrznych Dostawców Usług w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów lub realizacji umów. Należy pamiętać, że nawet jeśli określone Informacje zostaną usunięte, mogą w dalszym ciągu znajdować się na serwerach lub w wersjach zapasowych, które są wykorzystywane do zabezpieczania Informacji użytkownika przed utratą lub zniszczeniem, a także by zapewnić optymalne, zgodne z zamierzeniami działanie usług.


12. Dostęp Administratora Biznesowego
Administrator Biznesowy Konta Klienta może: a) uzyskać dostęp do Informacji o Koncie Klienta i informacji znajdujących się na Koncie Klienta, w przypadku gdy jest Administratorem Biznesowym dla danego konta i kont z nim powiązanych; oraz b) aktywować/dezaktywować Konto Klienta i wszelkie Konta Administratora Biznesowego. Więcej informacji na temat funkcji Administratora Biznesowego znajduje się w Umowie.


13. Transfery danych
W przypadku przetwarzania Danych Osobowych pochodzących z Unii Europejskiej poza jej terytorium, firma Sharp dołoży starań, by transfer taki odbył się zgodnie z Rozdziałem 5 RODO. Wymaga to spełnienia jednego z poniższych warunków: (a) Komisja Europejska stwierdziła, że państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; (b) transfer podlega prawnie wiążącemu i możliwemu do wyegzekwowania zobowiązaniu strony otrzymującej do ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych; (c) transfer opiera się na wiążących zasadach korporacyjnych; lub (d) transfer opiera się na uchyleniu ograniczeń wynikających z RODO dotyczących przekazywaniu danych osobowych poza UE.

14. Aktualizacja Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności może się co jakiś czas zmieniać. Należy regularnie sprawdzać aktualizacje Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia zmiany, firma Sharp opublikuje nową datę wejścia w życie Polityki Prywatności. W związku z tym Klient, Administratorzy i Użytkownicy Końcowi powinni regularnie sprawdzać niniejszą Politykę Prywatności, by dowiedzieć się o tego rodzaju powiadomieniach. Korzystanie z Usług po wejściu w życie zmian w niniejszej Polityce Prywatności oznacza zgodę na warunki zmienionej Polityki Prywatności. Firma Sharp powiadomi użytkownika o zmianach w powiadomieniu lub zmianach w sposobie wykorzystania danych osobowych użytkownika w terminie wymaganym przez prawo.


15. Pytania i wątpliwości
Jeśli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych firmy Sharp w Europie, napisz do nas: DPOEurope.SEE@sharp.eu
Sharp Electronics (Europe) Limited
4 Furzeground Way
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ
United Kingdom

Aktualizacja: do potwierdzenia