Kontakt

Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym - dla Synappx™, Synappx™ Go i Synappx™ Meeting

Firma Sharp Corporation („SHARP”) udziela użytkownikowi (jako osobie fizycznej, spółce lub osobie prawnej) licencji na korzystanie z Oprogramowania (zdefiniowanego poniżej), z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie.

Wyrażając swoją zgodę (poprzez wybór opcji „Tak”, „Zgadzam się”, „Pobierz” itp.) na zawarcie niniejszej Umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym („Umowy licencyjnej”) na ekranie potwierdzenia, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej Umowy licencyjnej.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, nie będzie mógł korzystać z Oprogramowania, nawet w wersji próbnej.

1.    Licencja

Aplikacja, wersja demonstracyjna, system i pozostałe oprogramowanie towarzyszące niniejszej Umowie licencyjnej, zapisane na dysku, w pamięci tylko do odczytu lub na dowolnym innym nośniku („Oprogramowanie”) oraz dotycząca go dokumentacja są przedmiotem licencji udzielonej użytkownikowi przez firmę SHARP.

Oprogramowanie i dotycząca go dokumentacja obejmują zaktualizowaną wersję Oprogramowania i dotyczącą go dokumentację.

Jeśli SHARP przekazuje Oprogramowanie i dotyczącą go dokumentację na nośniku, np. na dysku, tym samym przekazuje użytkownikowi prawo do tego nośnika, np. dysku, na którym Oprogramowanie i dotycząca go dokumentacja zostały zapisane, ale nie prawo do Oprogramowania, które pozostaje własnością firmy SHARP, i do którego SHARP zachowuje prawa i tytuły własności, ani do dotyczącej go dokumentacji.

Użytkownik nie może przenosić na inne osoby swoich praw licencyjnych do Oprogramowania, kopii zapasowej Oprogramowania, dotyczącej go dokumentacji ani kopii niniejszej Umowy licencyjnej, zakładając, że użytkownik wykona kopię Oprogramowania na rzecz Przedstawiciela drogą transmisji elektronicznej pomiędzy komputerami, w dowolny sposób, w tym z wykorzystaniem sieci.

2.    Ograniczenia

Oprogramowanie zawiera materiały chronione prawem autorskim, tajemnice handlowe i inne materiały będące własnością intelektualną, które należą do firmy SHARP, a użytkownik nie jest upoważniony do dekompilacji, odtwarzania kodu źródłowego, dezasemblacji ani przekształcania Oprogramowania w żaden inny sposób na czytelną dla człowieka postać.

Zabrania się modyfikowania, umieszczania w sieci, wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania, dystrybucji oraz tworzenia dzieł pochodnych w oparciu o całość lub część Oprogramowania.

Zabrania się powielania powiązanej dokumentacji.

Użytkownik nie jest uprawniony do elektronicznego przesyłania Oprogramowania pomiędzy komputerami w jakikolwiek sposób, w tym z wykorzystaniem sieci, z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w ostatnim akapicie pkt. 1 powyżej.

3.    Okres obowiązywania i wypowiedzenie

Niniejsza Umowa licencyjna obowiązuje do momentu usunięcia lub odinstalowania Oprogramowania, dotyczącej go dokumentacji i wszystkich kopii.

Niemniej jednak niniejsza Umowa licencyjna zostanie rozwiązana przez SHARP natychmiast i bez powiadomienia, jeśli użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z jej postanowień.

Po rozwiązaniu Umowy użytkownik jest zobowiązany usunąć lub odinstalować Oprogramowanie, dotyczącą go dokumentację i wszystkie kopie.

4.    Gwarancje prawa eksportowego
Jeżeli wywóz lub powrotny wywóz Oprogramowania, dotyczącej go dokumentacji i wszelkich produktów pochodnych wymaga oficjalnej zgody udzielonej pośrednio lub bezpośrednio przez władze państwowe, należy uzyskać taką zgodę. Użytkownik ma obowiązek uzyskać potrzebną zgodę i przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych oraz orzeczeń sądowych, w tym między innymi przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących kontroli eksportu obowiązujących w kraju użytkownika lub w innych krajach.
 

5.    Wyłączenie gwarancji na Oprogramowanie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzysta z Oprogramowania wyłącznie na własne ryzyko.

Oprogramowanie i dotycząca go dokumentacja są dostarczane w „STANIE, W JAKIM SĄ” i bez jakiejkolwiek gwarancji, a SHARP WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM RÓWNIEŻ DOROZUMIANE GWARANCJE POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH.

SHARP NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAŁO NIEPRZERWANE I BEZ BŁĘDÓW, ANI ŻE WADY OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ USUNIĘTE.

PONADTO SHARP NIE UDZIELA GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA I REZULTATÓW UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA I DOTYCZĄCEJ GO DOKUMENTACJI W ZAKRESIE ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI ANI INNYCH CECH.

ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELANE PRZEZ FIRMĘ SHARP ANI JEJ UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ NIE STANOWIĄ GWARANCJI, ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE ROZSZERZAJĄ ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI.

JEŻELI OPROGRAMOWANIE OKAŻE SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK (A NIE FIRMA SHARP ANI JEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL) PONOSI CAŁOŚĆ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z WADLIWOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, KOSZTY WSZELKICH NIEZBĘDNYCH USŁUGI SERWISOWYCH, NAPRAW LUB POPRAWEK, Z WYJĄTKIEM JURYSDYKCJI, KTÓRE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA DOMNIEMANYCH GWARANCJI.

6.    Ograniczenie odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO KRAJU UŻYTKOWANIA, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA SHARP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB NASTĘPCZE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB DOTYCZĄCEJ GO DOKUMENTACJI, NAWET JEŚLI FIRMA SHARP LUB JEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SHARP ZA PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA SZKODY, STRATY I INNE PODSTAWY ROSZCZEŃ (W ZWIĄZKU Z UMOWĄ, CZYNEM ZAKAZANYM (W TYM ZANIEDBANIEM) LUB W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PRZEKRACZA KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ ZA OPROGRAMOWANIE.

7.    Prawo właściwe i rozdzielność postanowień umowy

W odniesieniu do Oprogramowania związanego z Microsoft Windows dostępnego nieodpłatnie, wraz z obsługą, w sklepie internetowym Microsoft, niniejsza Umowa licencyjna podlega przepisom prawa stanu Waszyngton i będzie interpretowana zgodnie z nimi, bez względu na normy kolizyjne.

W odniesieniu do Oprogramowania związanego z Microsoft Windows dostępnego odpłatnie w sklepie internetowym Microsoft, zastosowanie mają przepisy prawa Anglii i Walii, bez względu na normy kolizyjne.

W odniesieniu do Oprogramowania związanego z Apple macOS i iOS, niniejsza Umowa licencyjna podlega przepisom prawa stanu Kalifornia i będzie interpretowana zgodnie z nimi, bez względu na normy kolizyjne.

W odniesieniu do innych części Oprogramowania, w tym w odniesieniu do oprogramowania Android, niniejsza Umowa licencyjna podlega przepisom prawa Japonii i będzie interpretowana zgodnie z nimi, bez względu na normy kolizyjne.

Jeżeli z dowolnego powodu sąd właściwy uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy licencyjnej lub jej części za niewykonalne, postanowienie niniejszej Umowy licencyjnej będą egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie umożliwiającym realizację zamiaru stron Umowy, a pozostała część niniejszej Umowy licencyjnej pozostanie w mocy.

8.    Całość umowy

Niniejsza Umowa licencyjna stanowi całość porozumienia zawartego pomiędzy firmą SHARP a użytkownikiem w zakresie korzystania z Oprogramowania i powiązanej dokumentacji, zastępując wszelkie porozumienia lub umowy, zawarte wcześniej lub w tym samym czasie w formie pisemnej lub ustnej i dotyczące kwestii wskazanych w Umowie.

Żadne zmiany ani modyfikacje niniejszej Umowy licencyjnej nie będą wiążące, jeśli nie będą miały formy pisemnej i nie zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela firmy SHARP. Firma SHARP zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Umowy licencyjnej, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, między innymi w związku z koniecznością zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

9.    Sąd właściwy
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że o ile w Punkcie 7 powyżej nie postanowiono inaczej, wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Osace (Japonia), oraz że niniejsza Umowa licencyjna podlega przepisom prawa Japonii.
 

10.    Potwierdzenie

W odniesieniu do Oprogramowania powiązanego z Apple macOS i iOS, niniejsza Umowa licencyjna reguluje wyłącznie stosunki pomiędzy użytkownikiem a firmą SHARP, nie stosunki pomiędzy użytkownikiem a firmą Apple, Inc. („Apple”). Firma SHARP, a nie Apple, jest odpowiedzialna za Oprogramowanie i jego zawartość. Podczas korzystania z Oprogramowania użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących umów ze stronami trzecimi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Apple i jej podmioty zależne są stronami trzecimi będącymi beneficjentami niniejszej Umowy licencyjnej, oraz że po zaakceptowaniu przez użytkownika warunków niniejszej Umowy licencyjnej firma Apple będzie miała prawo (uznane za przyjęte przez firmę Apple) do egzekwowania warunków niniejszej Umowy licencyjnej w stosunku do użytkownika jako beneficjent będący stroną trzecią.

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2020